Get a demo

Get a better grip on SystemWeaver

Want to see for yourself how SystemWeaver works? We'd love to show you! Fill out the form below, and we'll get back to you about a demo.

Integritetspolicy - Extern

Systemite AB (”Systemite”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina Personuppgifter och ansvarar därmed för att se till att alla Personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@systemite.se. För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

För vem gäller policyn?

Integritetspolicyn är tillämplig på personer som är arbetssökande, kund, potentiell kund, representation för kund eller potentiell kund.

För vad gäller policyn?

Integritetspolicyn reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig, för marknadsföring samt för administrering av rekryteringsprocesser.

Personuppgifter

Personuppgifter utgör information som på egen hand eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en specifik person, eller för att identifiera en individ (”Personuppgifter”).

Vilka Personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss Personuppgifter. Exempelvis: • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

Personuppgifter vi samlar in om dig

När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande Personuppgifter: • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc. • Information om hur du interagerar med våra tjänster: Hur du använder vår hemsida, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten. • Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. • Geografisk information: Din geografiska placering.

Personuppgifter du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga Personuppgifter vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

Vad gör vi med dina Personuppgifter?

All Personuppgifter används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar Personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

bild t hemsiadan integ policy

Arbetssökande

De Personuppgifter vi behandlar om dig som arbetssökande utgår från de Personuppgifter du själv lämnar till oss via vår egen webb eller genom kontakt med någon av våra leverantörer inom rekryterings- området – t. ex externa webbplatser och/eller konsulter som genomför rekrytering åt oss. Vi kommer inte att behandla dina Personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera vår Integritetspolicy. Genom att godkänna Integritetspolicyn samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn. De Personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e- postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av ett rekryteringsärende. Genom att frivilligt ställa upp på att bli fotograferad eller genom att skicka in fotografi på dig själv samtycker du till att vi behandlar sådant fotografi. Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina Personuppgifter.

I rekryteringar som ställer säkerhetskrav på personer kan vi i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga Personuppgifter om dig och du kommer att lämna ett särskilt samtycke innan en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras. Som en del i en bakgrundskontroll kan vi be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för utlyst tjänst. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med oss. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med största sekretess och kommer aldrig att behandlas av oss. För de fall vi inhämtar uppgift från bakgrundskontroll kommer sådana Personuppgifter att raderas omedelbart efter påseende. Det kan även i vissa situationer vara nödvändigt för oss att inhämta ditt godkännande för att begära in kreditupplysning via externt kreditupplysningsföretag. Vi kan även be dig att lämna ytterligare Personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana Personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av Integritetspolicyn. Kommunicera med dig Vi kan komma att använda dina Personuppgifter för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till info@systemite.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela dina Personuppgifter med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern Vi kan komma att dela dina Personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, såsom leverantör för teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller leverantörer som ombesörjer rekryteringar för vår räkning. • Myndigheter Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. • Avyttring Vi kan komma att dela dina Personuppgifter till tredje parter: • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan Personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Var behandlar vi dina Personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda dina Personuppgifter, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter?

Vi lagrar dina Personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina Personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav eller för att kunna förmedla betydelsefull information om den produkt du köpt, sparar vi Personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Personuppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år;

Dina rättigheter som registrerad

• Rätt att få tillgång till dina Personuppgifter

Du har rätt begära information om vilka Personuppgifter vi behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

• Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

• Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att Personuppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från bolagsrättslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall de Personuppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

• Rätt att återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

• Rätt att invända och begränsa behandlingen

Du äger rätt att invända mot att vissa Personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas.

• Rätt till dataportabilitet

Du som individ rätt att få dina Personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina Personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta info@systemite.se, eller läsa mer på systemweaver.se/cookiepolicy

Ändringar i denna Integritetspolicy

Systemite förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om Systemite gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer Systemite att publicera dessa ändringar på Systemites hemsida. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Systemite ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling samlades in, kommer Systemite att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till Systemites behandling av Personuppgifter. Kontakta oss

Kontaktuppgifter: Systemite AB Fürstenbergsgatan 4 416 64 Göteborg 031-319 93 00

Denna Integritetspolicy antogs den 2019-09-04 och gäller fram till dessa att en revidering sker.